Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Detta avtal jämte bifogade allmänna bestämmelser (”Allmänna bestämmelserna”) formar tillsammans Avtalet (”Avtalet”). Vid tecknad försäkring gäller även allmänna villkor för försäkring (”Allmänna villkor”).
Avtalet gäller tillsvidare alt till det slutdatum Hyresgästen angav i samband med bokningen. Avtalet kan sägas upp av Operatören eller Hyresgästen till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av hyresavtalet skall ske online via Mina sidor senast den 15:e i innevarande månad, i annat fall förlängs avtalet.
Hyra debiteras Hyresgästens registrerade betalkort den sista i varje månad. Om Hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet kan lagstadgad moms tillkomma på hyran. Angiven hyrd storlek är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, balkar etc. Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid försenad betalning med mer än tio (10) dagar har Operatören rätt att låsa förvaringsutrymmet. Vid försenad betalning med mer än trettio (30) dagar har Operatören rätt att häva avtalet.
Operatören har rätt att ta ut en depositionsavgift vilken återbetalas vid avtalets upphörande. Operatören har rätt att kvitta erlagd deposition mot eventuell utestående hyra, avgifter eller andra kostnader enligt detta avtal.
Hyresgästen pantförskriver, genom detta avtal, till säkerhet för hyra och andra fordringar som Operatören har mot Hyresgästen, allt förvarat gods.
Förvaringsutrymmet får inte användas för annat än förvaring av torrt gods. Hyresgästen skall iaktta aktsamhet och ansvar för skador på förvaringsutrymmet och förvaringsanläggningen. Vid avflyttning skall förvaringsutrymmet vara utrymt och städat samt lås borttaget. Hyresgästen har inte i något fall rätt till uppskov med avflyttning. Hyresgästen har tillgång till förvaringsutrymmet enligt avtalet eller särskild överenskommelse och skall bereda Operatören tillgång till förvaringsutrymmet vid reparation och tillsyn.
Det åligger Hyresgästen att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen som förvaras i förvaringsanläggningen fullvärdesförsäkrad.
Genom detta avtal samtycker Hyresgästen till att Operatören får behandla Hyresgästens personuppgifter.